Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650581-152471
  • Yta (km^2): 0,174
  • Strandlinje (km): 1,86
  • Höjd (m): 84,1
  • Maxdjup (m): 47
  • Volym (m^3): 5146000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Skiren för Google Earth
Waypoints för Skiren för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Klar och djup, ultraoligotrof skogssjö med utomordentligt höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö. Vattentäkt. Enligt Lidman är Skiren 80 m djup (1967). Dagens uppgift enligt Länsstyrelsen är 47 m. Kan vattenståndet verkligen ha sjunkit så mycket på 47 år? Lidman berättar om starka strömmar på Skirens botten. Strömmar som gör nätfiske svårt.

NATURVÅRD Skiren har behandlats mot försurning. Ett hårt nätfiske bedrevs under 1960- och 1970-talen som tros ha slagit ut storrödingbeståndet där. Något som livmedikus Lidin inte skulle blivit så glad över, han som planterade in den.

HISTORIA 700-tal: Söder om Skiren, vid Björnsnäs, antas Bråvalla hed ha legat och här ska Bråvallaslaget ha utkämpats på 700-talet mellan Harald Hildetand och sveakungen Sigurd Ring. Enligt Hans Lidman ska vissa forskare tro att det var just vid Skiren som svearnas Starkodder hade sitt läger. Starkodder ska ha blivit allvarligt sårad, men som den hårda kämpe han var, så fortsatte hans avhuggna huvud att bita omkring sig i gräset.

1900-tal: 1906 var Eriksberg till uthyrning. Drottning Sofia visade intresse för herrgården som sommarbostad. Hon och hennes son Prins Eugen planerade och restaurerade park och trädgård. Drottningens livmedikus Lidin planterade in röding i sjön. Vid Lidmans besök på Eriksberg 1967 bodde en Fru Beth Rudelius där. Drottning Sofia dog 1913 varefter Eriksberg hyrdes ut till ett antal grevar.

1979 gjordes en fornminnesundersökning av platsen. En ristning kunde hittas väster om Eriksberg. Även en torpargrund strax intill.

SÄGNER Enligt Lidman ska en eremit vid namn Björn ha bott vid Skiren. Väster om Eriksberg finns en inskrift som vittnar om ett boställe här, inskriften löd 'Hyddan är borta, ruinen är kvar. Björn har flyttat, från sin lugna dal.'Citat

'Skiren här inne vid Bråvikens botten, ej att förväxla med Skiren invid Stafsjö Bruk, är en egendomlig sjö. Där finns en sjöjungfru som stundom visar sig i en skön kvinnas skepnad. Är det någon som frågar hur djup sjön är, svarar sjörået med ihålig röst: Jag är lika djup som jag är lång!' (I Tintomaras spår, Hans Lidman, 1967).

'Och plötsligt säger majorskan Rudelius: - Ska vi inte ta ett dopp? Och göra en simtur - ut över åttiometersdjupet!' (I Tintomaras spår, Hans Lidman, 1967).

Angående Björns sten: 'Minnessten, granit, 0,69 m h, 0,4 m br (N 20cg V-S 20cg Ö) och 0,2 m tj. Stenens V sida är vitmålad med svart text. Texten är i det närmast utplånad. I nedre vänstra hörnet är en målad krans. Enligt tidigare uppteckning skall texten på den VSV sidan vara: 'Hyddan är borta men ruinen är kvar. Björnen har flyttat från sin lugna dal' Postament av en granithäll 0,4x0,12 m (N 20cg V-S 20cg Ö) och 0,1 m h. Se skiss i boken. 5 m SV om stenen är en torpgrund, 4x3 m (NÖ-SV) bestående av en stensockel 0,1-0,3 m hav 0,3-0,5 m st stenar. I NÖ gaveln en skorstensstock 1 m i diamoch 0,4 m h.' (Fornsök objektid: 10045400740001)

Sjöflora

Notblomster, löktåg, strandpryl, hårslinga, bladvass, flaskstarr, säv, bredkaveldun, gul och vit näckros.

Sjöfauna

FISK Abborre, gädda, nors, lake, (storröding eller Vätterröding).

Bottenfauna (inventerat 1995): Liten vasslända (Leptophlebia marginata och L. vespertina), nattsländorna Limnephilidae, dagsländan brun forsslända (Heptagenia fuscogrisea), nattsländorna Molanna angustata och Limnephilus flavicornis, bäcksländan Nemoura cinerea, ärtmusslor (Pisidium), glattmaskar (Oligochaeta), fjädermygglarver (Chironomidae), vitmärlor (Monoporeia affinis), pungräkor (Mysis relicta), sjösyrsa (Gammaracanthus lacustris).

Skiren är det enda habitat i kommunen där sjösyrsan (Gammaracanthus lacustris) har påträffats.

HISTORIA Vätterröding planterades in på 1910-talet. Om den ännu finns kvar är osäkert. (Enligt Natur och kulturmiljöer i Östergötland så ska den ha funnits där 1983)

Sjöspaningar

2014-07-27 Skiren är den enda superoligotrofa sjön i länet. Med andra ord en mycket näringsfattig sjö. Men detta ger också att sjön är mycket klar och har ett siktdjup på 10 meter. Vill du få en liten aning om hur sjöarna såg ut strax efter att inlandsisen smälte undan så är Skiren en bra kandidat. Det finns till och med arter i sjön som funnits ända sedan istiden, s.k. glacialrelikter.

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Skiren. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Skiren. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Vy från väst mot öst mot Eriksbergs bastu.

Vy från väst mot öst mot Eriksbergs bastu.


Spång på södra sidan.

Spång på södra sidan.


Eriksberg.

Eriksberg.


Foto från Skiren

Foto från Skiren


Foto från Skiren

Foto från Skiren


Foto från Skiren

Foto från Skiren


Vy västerut.

Vy västerut.


Källor

Fornsök (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html)

Natur och kulturmiljöer i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1983

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Naturvårdsprogram - Bakgrund - Norrköpings kommun 2002-2006

I Tintomaras spår, Hans Lidman, 1967


SIDAN UPPDATERAD: 20190906