Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND


Mailikon   Youtubeikon   Instagramikon

  

Litteratur


På förekommen anledning vill jag säga att projektet Sjödetektiven inte är ett samverkansprojekt med Östergötlands kommuner eller Länsstyrelsen i Östergötland. Den information du hittar hos Sjödetektiven är information som jag sammanställt.Här nedan finns en litteraturlista som ligger till grund för den information om sjöarna som jag skrivit in på sjösidorna. Växer allt eftersom jag hittar nya källor.

Naturvård

 • Bevarandeplan Natura 2000, SE0230101, Länsstyrelsen Östergötland, 2001
  Natura 2000-området Bärsjöskogens ingående arter beskrivs och målsättningen med området.

 • Bevarandeplan Natura 2000, SE0230293, Länsstyrelsen Östergötland, 2011
  Natura 2000-området Stora Grundgölens ingående arter beskrivs och målsättningen med området.

 • Bevarandeplan Natura 2000, SE0230303, Länsstyrelsen Östergötland, 2012
  Natura 2000-området Krankensjöarnas sumpskogar ingående arter beskrivs och målsättningen med området.

 • Bevarandeplan Natura 2000, SE0230363, Länsstyrelsen Östergötland, 2011
  Natura 2000-området Ågelsjöns ingående arter beskrivs och målsättningen med området.

 • Naturlig föryngring av tall och gran Christer Karlsson, Ulf Sikström, Göran Örlander, Mats Hannerz, Björn Hånell och Skogsstyrelsen, 2009
  En grundlig genomgång av begreppet "Naturlig föryngring" vid skogsbruk. M.a.o. en metod för att utnyttja trädens självsådd vid nyplantering av skog.
  Naturlig föryngring av tall och gran. Christer Karlsson, Ulf Sikström, Göran Örlander, Mats Hannerz, Björn Hånell och Skogsstyrelsen, 2009.
 • (Avser Tisnaren sjöid 653595-151584) Naturreservatet Prästängsuddens lövskog, Länsstyrelsen i Östergötland, 2000.
  Förslag till skötselplan för naturreservatet.
  Förslag till skötselplan för Prästängsuddens naturreservat.
 • Naturvårdsprogram - Bakgrund - Norrköpings kommun 2002-2006
  Norrköpings kommuns naturmål för perioden 2002-2006. Genomgång av naturen i Norrköping, naturen i lagstiftningen, nationella miljömål, åtgärder, områdesskydd, riksintressen samt hotade och fridlysta arter.

 • Vattenplan för Ensjön, Ebba af Petersens, Rickard Olofsson, Jonas Andersson och Sten-Åke Carlsson, 2009
  En rapport över fosfor- och kväve-transporter och åtgärdsförslag för att minska nivåerna av dessa ämnen i sjön.
 • (Avser Stora Rängen sjöid 646137-149595) Vattenskyddsområde Stångån - Tekniskt underlag med förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter. Tekniska verken i linköping. 2013.
  Vattentäkter, hydrologi, planbestämmelser, riskbedömningar och föreslagna skyddsåtgärder för Stångåns anslutande vattendrag.
  Vattentäkter, hydrologi, planbestämmelser, riskbedömningar och föreslagna skyddsåtgärder för Stångåns anslutande vattendrag.

Naturinventeringar

 • Asp (Aspius aspius) i sjöar och vattendrag inom Finspångs, Linköpings och Norrköpings kommuner förekomst och förslag till faunavårdande åtgärder. 2006
  Förekomster av asp i Ärlången samt Stångån mellan Stora Rängen och Roxen, Svartån, Motala ström uppströms, Stjärnorpebäcken, Kumlaån, Sviestadsån, Roxen, Motala ström mellan Roxen och Glan, Älvås, Skärblacka kraftverk (pappersbruket), Torpån, Ysundaån, Ysunda, Glan, Finspångsån och Dovern
  Asp (Aspius aspius) i sjöar och vattendrag inom Finspångs, Linköpings och Norrköpings kommuner förekomst och förslag till faunavårdande åtgärder. 2006
 • Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996
  Här går Jonas Edlund igenom 75 sjöar i Norrköpings kommun som bedömts ha ett högt natur- och rekreationsvärde. Du får veta allt om dessa sjöars typ, geologi, fauna och flora (både i vatten och på land).

Historia

 • (Avser Ensjön sjöid 649154-152417) 1943 En liten skrift om Åselstad Villasamhälle under 70 år, Sammanställd av Jörgen Malmgren, 2013
  Personligt berättat och sammanställt av J. Malmgren om områdets fornminnen, fiske, hushåll, ungdomsrörelser, fester och folkliv.

 • (Avser Kilarpesjön sjöid 646077-146961) Besök RUINERNA med fascinerande historia! Mjölby Kommun
  4 sidor som beskriver Sankta Katarina spetälskehospital, Svaneholms borgsruin och Sankta Ingrids klosterruin i Mjölby kommun.
  4 sidor som beskriver Sankta Katarina spetälskehospital, Svaneholms borgsruin och Sankta Ingrids klosterruin i Mjölby kommun.

 • (Avser Löfstadsjön sjöid 649300-151278) Drottningens sidentäcke, Historisk exotism och vardagsrealism i guidade visningar Nätverket nr 15, 2008, Birgitta Meurling, 2008
  Texten har fokus på upplevelseturism i synnerhet men tar Löfstad slott som ett exempel. Här beskrivs hur man idag förvaltat slottets kulturarv och överfört det till ett intressant och spännande turistmål.
  Texten har fokus på upplevelseturism i synnerhet men tar Löfstad slott som ett exempel. Här beskrivs hur man idag förvaltat slottets kulturarv och överfört det till ett intressant och spännande turistmål.

 • (Avser Vagnaren sjöid 653099-150239) Häfla Hammarsmedja 333 år 1682-2015 Häfla Bruks AB, 2015
  Skriften berättar bland annat om de olika smidestekniker som användes genom åren, hur smedjan bevaras och restaureras idag, järnets historia.
  Skriften berättar bland annat om de olika smidestekniker som användes genom åren, hur smedjan bevaras och restaureras idag, järnets historia.

 • Ensjön - Borgs, Sankt Johannes och Tingstads socknar - RAPPORT UV ÖST 2001:7, Pia Nilsson. 2001
  Sammanställning av den befintliga fornlämningsmiljön, tidigare arkeologiska utredningar samt en analys av fornlämningspotentialen inom ett område kring Ensjön.

 • Kolmården, del I - Kommunen, Hembygden, T. Engström, E.G. Casparsson, Sigurd Fries, Margareta Samzelius & Gerd Axelsdotter, Bröderna Borgströms AB, 1965
  12 texter om hembygden, kommunen, geologin, bebyggelsehistoria, ortnamn, kommunikationer, gästgiverier, kloster och Kolmården i litteraturen.

 • Kolmården, del II - Kommunen, Hembygden, T. Engström, E.G. Casparsson, S. Johansson, S. Lennermark, E. Benegårdh & E. Andersson, Bröderna Borgströms AB, 1969
  21 texter om hembygden, kommunen, kyrkor, föreningsliv, skola, fiske, jakt, jordbruk, bergsbruk, växter, djur och folktro.

 • (Avser Hultbosjön sjöid 650911-150334) Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2007. Risinge gamla kyrka, Risinge socken, Finspång kommun, Linköpings stift, Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum. 2007.
  Interiör och exteriör beskrivning av Sta Maria kyrka och kulturhistorisk bedömning.
  Interiör och exteriör beskrivning av Sta Maria kyrka och kulturhistorisk bedömning.

 • Saga och sägen i Bråbygden, A.-B Alfred Lundbergs Bokhandes förlag, Arthur Nordén, 1922
  Äldre och yngre sägner insamlade av Arthur Nordén genom personliga intervjuer och litterära hänvisningar. I boken berättas om Helge Hundingsbane, Bråvalla slag, fornborgarnas sägner, vissa geografiskt knutna sägner samt sägner kring berg, sjöar, trädgårdar, skogen, kyrkor, slott, häxor och sist men inte minst 'Ryssen'.

 • Studier öfver de svenska sjönamnen - deras härledning ock historia, Elof Hellquist, Kungl. Boktryckeriet, P.A. Norstedt & Söner, 1903-1906
  Det största arbete om svenska sjönamns historia jag känner till. En 800 sidor lång avhandling om sjönamnens bildningssätt, betydelse, ålder, utbredning o. dyl.
  Projekt Runeberg: Studier öfver de svenska sjönamnen deras härledning ock historia
 • Sänkta och torrlagda sjöar - SMHI Hydrologi Nr 62/1995 Karin Tiderman, Stig Nilsson, Sven-Erik Wallin, Torbjörn Lindkvist, 1995
  Skriften innehåller bakgrund, historik, hydrologi och miljökonsekvenser m.a.p. sänkta och torrlagda sjöar i Sverige. Rapporten innehåller också en fullständig förteckning över sänkta och torrlagda sjöar i Sverige mellan 1880- och 1950-talen.
  Skriften innehåller bakgrund, historik, hydrologi och miljökonsekvenser m.a.p. sänkta och torrlagda sjöar i Sverige. Rapporten innehåller också en fullständig förteckning över sänkta och torrlagda sjöar i Sverige mellan 1880- och 1950-talen.
 • (Avser Löfstadsjön sjöid 649300-151278) Vård- och underhållsplan - Hönshuset till Löfstad slott, Rapport 2014:201, Östergötlands museum, Marie Hagsten, 2014.
  Historia, byggnadsbeskrivning och underhållsplan för den gamla ekonomibyggnaden vid Löfstad slott.
  Historia, byggnadsbeskrivning och underhållsplan för den gamla ekonomibyggnaden vid Löfstad slott.

 • Östergötland., Utgiven av Östgöta nation genom en kommitté under redaktion av Thord Lindell. J.A. Lindblads förlag. 1937.
  Om naturen i Östergötland, dess historia, skogsbygden, Vikbolandet samt kända östgötar under sex sekler.

Turist-litteratur

 • Naturguide Boxholms Kommun, 2008, Lisa Johansson. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Boxholms kommun, 2008
  En utflyktsguide över 50 naturutflyktsområden i Boxholms kommun.

 • Vägvisare till naturen i Norrköping, Jan Måreby. 2008
  160 sidor som återger dom olika landskapstyperna i Norrköpings kommun, naturvård och en närmare beskrivning av 60 områden av särskilt stort naturvärde..

 • Östgötaboken - utflykter i natur och kultur, Magnus Engberg, Göran Bergengren & Tord Kempe. Utbildningsförlaget Brevskolan, 1996
  112 sidor med kort presentation av Östergötlands 13 kommuner och deras natur och kultur.