Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650935-152414
  • Yta (km^2): 0,482
  • Strandlinje (km): 4,57
  • Höjd (m): 86,6
  • Maxdjup (m): 29,5
  • Volym (m^3): 6400000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Bärsjön för Google Earth
Waypoints för Bärsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Djup, oligotrof sprickdalssjö med mycket höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö. Avrinningen sker via bl a Bärsjögölen, Såggölen och Nedre Glottern till Torshagsån. Bärsjöskogens naturreservat beskrivs som typen 'västlig taiga'. M.a.o. äldre naturskogsartad barrskog. Reservatet har därför mycket död ved som är en förutsättning för många vedsvampar, insekter och fåglar.

HISTORIA Inga registrerade fornminnen finns hos Riksantikvarieämbetet från Bärsjöns omgivningar.

1300-tal: 1930 löstes för Historiska muséets räkning in en järndolk av en kriminalkonstapel. Järndolken anses härstamma från 1300-talet. Funnen nära Bärsjön.

1800-tal: Enligt den häradsekonomiska kartan från 1868-1877 så fanns inte Sjönäs på norra sidan. Däremot två torp strax väster om nuvarande Sjönäs. Sjökullen var den ena men det andra torpet närmare Bärsjön finns inte längre kvar. Vid Häradsveden fanns en Länsmansbostad. Troligtvis bostad för samme kriminalkommisarie som lämnade 1300-talsdolken till Historiska muséet 1930. Den mycket intressanta frågan är vad en medeltidsdolk gjorde vid Bärsjön.

1900-tal: Bärsjöskogen blev naturreservat 1994 och är ett Natura 2000-område sedan 1995-11-01.

GEOLOGI Bergrunden består av Graversforsgranit. Nämligen grovporfyrisk granit med rundade, blekröda, fältspatögon. Terrängen från Bärsjöskogen ner mot sjön är blockrik. I området finns mycket stora flyttblock. Bärsjön ligger i en längre sprickdal som löper från Getåbäcken, förbi Bärsjön och vidare till Övre Glottern.

NATURVÅRD Sjön har behandlats mot försurning.

ÖVRIGT

Vid Bärsjöholm kan man hyra stuga nära sjön. 3 rum och kök med 4 bäddar. Gå till http://www.upplev.norrkoping.se och sök efter Bärsjöholm.

Östgötaledens etapp 3 (Mela-Halsbråten) passerar Bärsjön.

Boken 'I min ungdom speglade jag mig ofta' av Per Gunnar Evander utgiven 2005 utspelar sig vid Bärsjön. Han får i boken låna en stuga vid sjön för att skriva en roman.

Vid Bärsjöbo uppmärksammades den familj som nu bor där i tidningen Land 2014. Se http://tidningenland.se/lucas-och-ella-bor-i-ett-gammalt-sagverk/.

Citat

'Det är för övrigt en fin gammal stuga det här. Den heter Bärsjöstrand och ligger på en sjötomt med en mycket stor gräsmatta med björk och rönn och plommonträd som gles inramning. Och precis vid nedfarten från körvägen slokar två gamla körsbärsträd som jag med säkerhet misstänker gjort sitt men ändå inte sågats ned.'

(Ur Per Gunnar Evanders 'I min ungdom speglade jag mig ofta')

Sjöflora

FRÄKENVÄXTER Sjöfräken och näckrosor.

NATEVÄXTER Gäddnate.

NÄCKROSVÄXTER Näckrosor.

Sjöfauna

FISK Gädda, abborre, mört, lake, gärs och benlöja.

Landflora

ARDISIAVÄXTER Topplösa.

DUNÖRTSVÄXTER Dvärghäxört.

GRÄS Lundelm.

HALVGRÄS Flaskstarr, skärmstarr, säv.

KLOCKVÄXTER Notblomster.

LAVAR Kattfotslav, renlav, skinnlav, skuggblåslav, norrlandslav (ovanlig i södra Sverige) och en gelélav.

LINNEAVÄXTER Linnea.

MOSSOR skuggmossa, mörk husmossa, vedtrappmossa, grön sköldmossa (rödlistad) och dunmossa.

ORKIDÉER Knärot.

STENBRÄCKEVÄXTER Gullpudra.

TRÄD Klibbal, viden, pors, asp, björk, lind, hassel.

TRÄJONVÄXTER Lundbräken, nordbräken.

SLINGEVÄXTER Hårslinga.

VEDSVAMPAR Knölgrynna (endast funnen på fem platser i landet), gullgröppa, ullticka och veckticka.

Landfauna

FÅGEL Storlom, häger, kanadagås, drillsnäppa och fisktärna. I bärsjöskogen finns nattskärra, pärluggla, sparvuggla, spillkråka och tjäder. Tjädern är en vanlig syn i Bärsjöskogen.

Sjöspaningar

2016-10-01 Trots sina blygsamma 4,57 kilometers strandlinje är Bärsjön inte den enklaste sjö att gå runt. Både syd- och nord-sidan har branta sidor och man måste upp på höjderna för att kunna ta sig vidare. Därför blev det också två besök till Bärsjön, ett 19/7-2014 och ett 1/10-2016. 2014 vandrade jag norra sidan från Bärsjöholm till Sjönäs i nordväst. Dom två starkaste intrycken från 2014 var dels utsiktsberget 500 m från Bärsjöholm och dels Sjönäs. För att nå höjden går man stigen från Bärsjöholm, på norra sidan. Stigen slutar strax nedanför höjden vid en liten bäck från Trehörningssjön. Och det är också den enda utmärkta stigen efter sjön. Utsikten är makalös på sina 124 meters höjd. Och det är också norrsidornas branter i sprickdalssjöarna som ofta har dom mest markanta höjdskillnaderna. Och just här är det 40-50 meters brant höjdskillnad ned till sjön.

På båda ändarna av denna djupa och långsmala spricka som fylls av Bärsjön har människor bott under lång tid, dels vid Bärsjöholm i sydöst. Bärsjöholm är ett året runtboende med ett flertal fastigheter medans Sjönäs är en sommarfastighet. På den häradsekonomiska kartan från 1868-77 finns två fastigheter vid Bärsjöholm utmärkta och något längre österut Länsmansbostaden (eller som den heter 1947 Länsmanshumpen) och Grindstugan (kallad Svarta grinden 1947). I nordväst fanns ingen fastighet i direkt anslutning till sjön. Där Sjönäs ligger idag fanns då ingen fastighet. Däremot 300 meter nordväst om sjön fanns två torp, det ena Sjökullen och det andra har jag svårt att utläsa namnet på. På den ekonomiska kartan från 1947 har det däremot dykt upp en fastighet vid dagens Sjönäs, alldeles invid den märkliga lilla runda gölen Gäddklumpen. Eller kanske mer korrekt Gäddklumparna för på samma karta är Gäddklumpen markerad på två olika och lika små runda gölar. Som ni kan se av bilderna så finns det två Gäddklumpar markerade. Den ena vid Sjönäs och den andra 500 m sydöst om Sjönäs. På 1947 års karta se man också en stig markerad längs med hela norra Bärsjöns sida som förband Bärsjöholm med Sjönäs. En stig som på dagens terrängkarta slutar nedanför den ovan beskrivna höjden, vid 'Badviken'. På samma karta får man också namnen på dom mindre fastigheterna Jakobsberg och Skogsbo som ligger längs med östra spetsens sydsida. Skogsbo som är det sista huset innan Bärsjöskogens naturreservat. Vid Bärsjögöls östra ände (gölen intill Bärsjön) ligger Jonsberg där jag 2014 träffade ägaren som kom ut och hälsade på mig när jag stog och beundrade fåren i hagen intill fastigheten.

Det är bara på 1947 års karta som den lilla viken 300 m nordväst om Bärsjöholm kallas 'Badviken'. Idag är den relativt igenväxt och där ligger bara någon ensam liten båt. Men här kanske har legat en badbrygga någon gång för länge sen. Säkert var också stigen mellan Bärsjöholm och Sjönäs förbi viken vältrafikerad, särskilt sommartid. Viken ligger i lä nedanför den höga branten till utsiktsberget, mittemot Bärsjöskogens kompakta och höga vall av tallar. Från utsiktsberget ser man Skogsbo, Jakobsberg och delar av Bärsjöholms senare bebyggelse. Härifrån till den lilla Fäbackegölen är det bara 200 m och värd ett besök. Den är rund och omgiven av en ganska bred tuvkant och en hel del liggplatser för viltet. Mötte själv en skygg hjort vid Fäbackegölen 2014. 300 m nordväst om Fäbackegölen ligger en liten göl med det charmiga namnet Gäddklumpen, vilken i sig är ett litet mysterium eftersom det på 1947 års karta finns två Gäddklumpen. En här men även den något mindre men lika runda gölen intill Sjönäs. Om det här var ett misstag av kartografen eller resultatet av lokalbor som varit oense om var den egentliga Gäddklumpen skulle finnas som ledde till två Gäddklumpar på kartan.

Bebyggelsen vid Sjönäs, som sagt, tillkom någon gång mellan 1877 och 1947. 1947 kan man se att det fanns fyra mindre åkerlappar vid Sjönäs som bevattnades av utflödet från Gäddklumpen. Området nedanför och närmare Bärsjön kallades Norra Svartgölskärret. Namnet är lite mystiskt eftersom närmaste Svartgöl ligger 2 km nordöst om Sjönäs och en andra 5 km sydöst om Bärsjön. Kan det betyda att den lilla gölen intill Sjönäs tidigare hette Norra Svartgölen?

2014 var det som sagt 30 grader varmt i tre veckor i juli och när jag kom fram till Sjönäs den 19 juli så möttes jag av en snustorr gräsmatta och knallbrun och torr midsommarstång. Lite vemodigt. Gräsmattan nedanför Sjönäs är så stor att det får en att tro att den kanske fungerar som festplats runt midsommartid. Isolerat och alldeles intill sjön. Även de robusta soffborden i trä som står på gräsmattan får festplatstanken att gro. Underbar plats i så fall. Fantiserar om alla sena midsommarkvällar som måste ha firats här. Ägarna visade sig turligt nog vara hemma och dom kom ner till mig som hade lånat deras sjönära soffbord för en fika. Fick veta både det ena och det andra om sjön och Sjönäs.

Kan inte släppa frågorna jag har kring det medeltida dolkfyndet som såldes till Historiska muséet 1930 för 10 kronor av en kriminalkommisarie A.J. Sandström. Dolken var ett jordfynd som gjordes 1929. Om man antar att dolken har legat där ända sen medeltiden så frågar man sig varför den hamnat där.

Den närmaste vägen till Bärsjöskogens naturreservat, om man kommer med bil, är att parkera vid Häradssveden och gå därifrån. Det är en trevlig promenad nedför, förbi Bärsjögöl och in i Bärsjöholm. Efter det håller man till vänster om sjön och går nära vattnet och sen förbi Skogsbo, det sista huset innan reservatet börjar. Man kan följa vattenlinjen cirka 500 meter innan det tar stopp vid branterna nedanför Svallberget. Du bör kunna gå i alla fall 500 meter nära vattnet från Skogsbo sett. Reservatets sträckning går även en bit ut i Bärsjön vilket ju kan tyckas lite märkligt. Det kan i alla fall vara en god idé att gå upp för branten 200 meter och in i reservatet strax efter Skogsbo. Sen sträcker sig reservatet cirka 400 m västerut. I slutet av reservatet kan man gå mot sjön och ut på Svallberget som bjuder på en fin häll och panoramautsikt över Bärsjön. Branten upp mot Bärsjöskogen är riktigt trollsk med tjocka mossor, stora stenblock och resliga tallar.

Går man ned för Svallberget på nordvästra sidan så kommer man snart till en smal vik. Där i viken finns ett par större stenar ute i vattnet som är lätta att ta sig ut på. Där kan man både fiska, ta ett dopp eller bara sitta och njuta över en fika. Ett hygge alldeles intill stör dock idyllen en aning. Innan man kommer fram till Sjönäs så finns den udde med en högt belägen utsiktsplats. Här ser men hela Bärsjön i hela sin sträckning från väst till öst.

Rätt mör i benen och knäna kommer jag till slut fram till Sjönäs. Slappar ikapp i eftermiddagsvärmen med några soldyrkande sländor som sitter blick stilla på den upp- och nervända plastbåten vid strandkanten.

Bilder

 Djupkarta 1 från SMHI. För Bärsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Bärsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 2 från SMHI. För Bärsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Bärsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 3 från SMHI. För Bärsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 3 från SMHI. För Bärsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Bärsjön sedd från Bärsjöholm och västerut.

Bärsjön sedd från Bärsjöholm och västerut.


Skogsbo

Skogsbo


Vy från norra utsiktsberget

Vy från norra utsiktsberget


Sjönäs

Sjönäs


En månad efter midsommar vid Sjönäs 2014.

En månad efter midsommar vid Sjönäs 2014.


Bärsjön 1868-1877.

Bärsjön 1868-1877.


På den ekonomiska kartan från 1947 finns två Gäddklumpar. Misstag eller avsiktligt?

På den ekonomiska kartan från 1947 finns två Gäddklumpar. Misstag eller avsiktligt?


Den medeltida järndolken som blev funnen vid Bärsjön.

Den medeltida järndolken som blev funnen vid Bärsjön.


Foto från Bärsjön

Foto från Bärsjön


Ena änden av Bärsjöskogens naturreservat.

Ena änden av Bärsjöskogens naturreservat.


Foto från Bärsjön

Foto från Bärsjön


Foto från Bärsjön

Foto från Bärsjön


Vy från södra stranden mot väst.

Vy från södra stranden mot väst.


Foto från Bärsjön

Foto från Bärsjön


Bärsjöskogens resliga tallar.

Bärsjöskogens resliga tallar.


Vattensökande rötter.

Vattensökande rötter.


Viken med 'fika'-stenen i väst.

Viken med 'fika'-stenen i väst.


Den lilla bäcken man åker över på vägen mot Sjönäs.

Den lilla bäcken man åker över på vägen mot Sjönäs.


Foto från Bärsjön

Foto från Bärsjön


Sländor solar på en båt vid Sjönäs.

Sländor solar på en båt vid Sjönäs.


Filmer


Filmat från Bärsjön 1 oktober 2016


Källor

Bevarandeplan Natura 2000, SE0230101, 2005

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Naturvårdsprogram - Bakgrund - Norrköpings kommun 2002-2006

Vägvisare till naturen i Norrköping, Jan Måreby, 1993.


SIDAN UPPDATERAD: 20190913