Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650625-152297
  • Yta (km^2): 0,0725
  • Strandlinje (km): 1,23
  • Höjd (m): 83,4

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Stora Gransjön för Google Earth
Waypoints för Stora Gransjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten och klar oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Viktig tätortsnära rekreationsmiljö. (Källa 2)

GEOLOGI Berggrunden utgörs av graversforsgranit. Mineraler i området utgörs av Zn, Pb, Fe, Co, Ni. (Källa 4)

NATURVÅRD Mig veterligt har inte Stora Gransjön behandlats på något sätt. Enligt Jonas Edlund (Källa 2) har dock sjön en god buffertkapacitet som försvårar försurning. Däremot nämner Edlund att 1996 så hade närbebyggelsen otillräcklig rening av avloppsvatten. Förhoppningsvis har detta förbättrats sedan dess. Enligt Edlund så var bebyggelsen kring sjön detaljplanelagd och 'avses även i framtiden vara av fritidskaraktär'. Dessutom hör Stora Gransjön till Nedre Glotterns vattenskyddsområde som en av Norrköpings vattentäkter. Och detta är klart positivt för sjön då det tydligt reglerar hanteringen av dagvatten, djurhållning, dräneringsvatten, industriell verksamhet, spillvatten och tomtmark t ex. (Källa 7)

HISTORIA Enligt Hans Lidman var sjöns vattenstånd högre förr. (Källa 1) De två mindre sjöarna var då antagligen en sjö. Numer finns Stora och Lilla Gransjön men ingen Gransjön. Den bebyggelse som finns idag vid Stora och Lilla Gransjön har tillkommit under senare tid. På den häradsekonomiska kartan från 1868-1877 finns ingen bebyggelse markerad. Fler backstugor fanns strax öster om Lilla Gransjön och Bäckerslund var ett jordtorp (markerat jtp på den häradsekonomiska kartan).

Fornlämningar: Det finns inga registrerade fornlämningar i sjöns direkta närhet. Det närmaste är 'L2011:2855 Avrättningsplats' ca 630 m öster om sjön. Vid korsningen söder om Svarttorp. Källa 3. På Lantmäteriets karta är platsen märkt 'Galgbacken'. Enligt Riksantikvarieämbetet är platsen märkt 'Galgplats' på en arealavmätning från 1839 och senare 'f.d. Afrättsplats' på den Häradsekonomiska kartan. (Källa 3)

SÄGNER I en angränsande, brant backe (Kristinabacken) lurpassade förr rövare bakom en mur. Enligt boende i området så finns muren kvar. Om man går in i Svarttorp och upp för den branta backen till höger så är man på Kristinabacken. Efter krönet finns två tydliga stenmurar, vilka kan ha varit just dessa rövarmurar.

Sjöflora

Bladvass, tråd- och flaskstarr, gul näckros och hårslinga.

Sjöfauna

ASTACIDAE Flodkräfta observerat 2001 på västra sidan vid bäckmynningen. (Källa 5) Enligt Jonas Edlund (Källa 2) så drabbades sjön av kräftpest 1995. Att Länsstyrelsen sen kunde observera flodkräfta där igen 6 år senare betyder kanske att den återinsattes.

Landflora

SVAMPAR Blomkålssvamp observerat längs med stigen på norra sidan 2023. On stor mängd svamp som soppar, tickor, kremlor observerades 2007 när badplatsen på västra sidan. (Källa 5)

ORKIDÉER Flera observationer av den fridlysta Knäroten gjordes 2022 på södra sidan av sjön, strax öster om bebyggelsen. (Källa 5) Enligt Naturvårdsverket så har arten minskat kraftigt i hela landet med upp till 50% under 1990-talet men ska ha stabiliserats något under 2000-taket. (Källa 6)

Landfauna

FÅGEL En intressant observation av den nära hotade mindre hackspetten observerades 2022 på södra sidan strax öster om bebyggelsen. Inga övriga öbservationer vid sjön men vid Gransjönäsbadet har man sett storlom, sparvuggla, korp, lövsångare, kungsfågel, gärdsmyg och den nära hotade svartvita flugsnapparen. (Källa 5)

MÅRDDJUR: 2023 observerades färsk spillning efter utter mellan Stora och Lilla Gransjön (Källa 5)

Fiskeinfo

Denna sjö ligger norr om Norrköping. Här kan du fiska: Gädda, abborre, lake, vitfisk. Fiskekort och info: Kiosken vid Sågarbacken, Åby. 011-60184. Leif Dahlström, mobil 070-624 60 70

Sjöspaningar

2014-06-28 Sen eftermiddag 5 september 2014. Trött och lite sugen på att bara inta soffan. Men solen skiner och jag kommer på bättre tankar. Ger mig av till Stora gransjön för att gps-inventera. En enda bil på parkeringen. Inte högsommar direkt, då det var fullt på Gransjönäsbadet. Börjar min spaning på västra sidan av sjön och ramlar direkt på några gula fingersvampar. På norra sidan finns ett par riktigt fina klippor. Stannar för att fika på en klippa med en lodrät brant rakt ner i sjön. Sikten är klar i vattnet. Häller upp fikat och får snart sällskap av ett antal mörtar i vattnet. Tar en halv kaka Marabous cookies, smular sönder och kastar i vattnet. Det blir fest och snart kokar vattnet av kaksugna småfiskar. Det blir ett par kakor till. Får osökt en filmtitelidé, 'Fikar med mörtar', men lägger den idén snabbt på hyllan.

Vandrar något längre österut, stannar på en fin häll. Jag hör ett torrt, ganska tydligt rassel nedanför mig. Ett sländpar trycker sig mot varandra och mot kanten vid sjön. Deras vingar darrar och rasslar i samma takt.

Jag var nyfiken på rövarbakhållet vid Kristinabacken som Hans Lidman skrev om. Vandrar därför ner till Svarttorp. Frågar en man i en husvagn. Han säger, 'javisst, prata med honom uppe i backen, han har hittat saker när han byggt sommarstugan'. Uppe i Kristinabackens mitt ser jag ett litet hus och en öppen dörr. Går lite försynt in och hittar ägaren vid sitt matbord. 'Ursäkta, jag har hört att det ska finnas ett gammalt rövartillhåll här'. Johnny, som visar sig vara en av Kolmårdens snällaste rövare, lyser upp. Det blir början på en trevlig promenad och pratstund där jag får en visning av katter, gamla brunnar, husplintar och den fantastiska utsikten över Bråvallaslätten. I Johnnys tappning skulle Drottning Kristina ha blivit rånad i backen. Vad vet man? Men att här har legat en av dom äldsta ridvägarna över Kolmården är ett faktum. Och att det var en ryktbar passage.

Bilder

Vy från klippa mot söder.

Vy från klippa mot söder.


Foto från Stora Gransjön

Foto från Stora Gransjön


Badhytt vid Gransjönäsbadet.

Badhytt vid Gransjönäsbadet.


Parkeringen vid Gransjönäsbadet.

Parkeringen vid Gransjönäsbadet.


Badbrygga med bänk på södra sidan.

Badbrygga med bänk på södra sidan.


Vy från öst mot väst.

Vy från öst mot väst.


Badbrygga i den mindre delen av Stora Gransjön.

Badbrygga i den mindre delen av Stora Gransjön.


Foto från Stora Gransjön

Foto från Stora Gransjön


Foto från Stora Gransjön

Foto från Stora Gransjön


Foto från Stora Gransjön

Foto från Stora Gransjön


Källor

Källa 1: I Tintomaras spår (Hans Lidman, 1967)

Källa 2: Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Källa 3: Riksantikvarieämbetets Fornsök (https://app.raa.se/open/fornsok/)

Källa 4: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Källa 5: https://www.artportalen.se

Källa 6: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/fridlysta-arter/fridlysta-orkideer/knarot/

Källa 7: https://www.norrkoping.se/download/18.5ff942e1184b3f255e2573c5/1636536785770/Nedre_Glottern_foreskrifter.pdf


SIDAN UPPDATERAD: 20231015