Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 648779-150974
  • Yta (km^2): 94,9
  • Strandlinje (km): 91,3
  • Höjd (m): 33
  • Volym (m^3): 457711000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Roxen för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD Höga halter kadmium, koppar och kvicksilver har uppmätts i Roxens ytsediment.

GEOLOGI Strax norr om Roxen löper en förkastning som går mellan Vättern och skärgården. Den är en del av Vångaförkastningen. Just denna förkastning var orsaken till att Roxen blev den stora sjö den är.

HISTORIA

Forntid: Fynd har gjorts från ancylustiden (7 500 – 6 000 f.Kr.) på norra sidan av Roxen som visar att människorna använde nät för att fiska. En tid då havet innehöll sötvatten och indlandsisen fortfarande fanns kvar i delar av norra Sverige. Då gick havet ända fram till Vänern, med ett smalt sund mellan havsviken och Vänern, den s.k. Svea älv. Roxen bör då ha varit en del av en större havsvik.

I trakten runt Vreta kloster har man funnit flest bronsåldersfynd i hela Östergötland.

KULTUR Författaren Gunnar Hede föddes 1888 vid Östra Harg. Hede skrev både poesi och prosa och skildrade Roxenslätten på både rikssvenska och östgötamål. Hans novellsamling 'Jord och människor' anses vara hans bästa.

SÄGNER I Völsungasagan i den poetiska eddan nämns ett flottuppbåd inifrån Roxen (Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922. S. 19). På Roxens västra sida finns Snavudden och Snavetorp. En äldre legend talar om att på 'Snavfeborg' bodde 'Snavfe-frun'. Denna Snavfe-fru antas ha varit den kvinna som Ragnar Lodbrok ska ha äktat. Samme Ragnar som sägs ha räddat en kvinna från en förvuxen lindorm på Torsklint. (Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922. S. 61)

En sägen som man bestämt trodde på i socknarna söder om Roxen var när en soldat tog död på en jättelik orm som hade krupit runt och bitit kreaturen. Som tack för hjälpen fick soldaten nya kläder som ersättning och uppskattning. (Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922. S. 72)

Det sägs att en kvinna en gång hittade oväntat stora mängder lingon som hon samlade i sitt förkläde. Lite oväntat hörde hon efter ett tag barnskrik från förklädet. Kvinnan kastade då förskräckt bort både lingon och förkläde. Orsaken? Jo, hon samlade lingon vid Klädberg på Runstorps mark där en trollgubbe bodde. (Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922. S. 124)

Citat

Avseende fornborgen Snaveborg: 'Fornborg, 170x110 m (Ö-V). På det tämligen oländiga, mot N och Ö brant stupande borgberget har i de mera sluttande partierna i S och V anlagts en mur. Denna är i NV delen 2,5-4 m br och 0,2-0,5 m h, av 0,2-1,0 m st stenar. Ca 30 m S om murens NV ände är en ingång, 2 m br. S härom är muren ca 3 m br och intill 1 m h, av i allmänhet 0,5-0,9 m st stenar. På krönet i SV är muren i allmänhet enkel och enskiktad av 0,6-1,2 m st stenar. S muren är på ett utrasat parti i SÖ delen intill 8 m br. I övrigt är S muren i allmänhet 3 m br och 0,5-1 m h, av i allmänhet 0,3-0,6 m st stenar, flertalet kantiga. Större block, intill 1,5 m st, ingår här och var i muren. Antydan till ingång finns i S murens mitt. På vissa, mycket korta partier, synes murlivet vara intakt, i övrigt är muren starkt raserad.' (Fornsök objektid: 10049700010001)

Landflora

En av Östergötlands finaste bäckraviner är den mer än 2 km långa Stjärnorpsravinen vid nordvästra Roxen. Dessa har ofta en unik och rik växtlighet med mycket lövträd som gråal, hägg och alm. Här finns också gott om ormbunksflora som stensöteväxten strutbräken. (Natur och kulturmiljöer i Östergötland)

Fiskeinfo

Sjön ligger strax norr om Linköping.

I sjön finns många arter bla: gädda, abborre, gös, ål, asp och nors.

Fiskekort löser du hos: Ljungsbro cykel o sport Ljungsbro Sportfiskeförening Roland Karlsson Linghem Sandviks camping Stjärnorp, Vreta Kloster ICA Norsholm ICA Nära Vretahallen Shell Skärblacka Hultins sportfiske Linköping

HISTORIA Fisket i Roxen har alltid haft stor betydelse. Men antalet yrkesverksamma fiskare minskade kraftigt från början av 1900-talet fram till 1963. 1914 fanns det 28 yrkes- och 19 binäringsfiskare. Men 1963 fanns endast 8 yrkes- och 13 binäringsfiskare kvar. Gös och gädda var de dominerande fiskslagen som fiskades. Men 1963 var det ålen som kom att bli den mest inkomstbringande. Dels tack vare införandet av ålbottengarn och dels genom kraftiga ålyngelinsättningar. Under 1963 insattes 2338 kg småål.

Fram till 1964 fanns en gäddkläckningsstation i Roxen. Hur länge den fanns kvar är för mig okänt.

Här nedan följer en lista från 1963 över hur många kilo som rapporterades in från Roxen av olika fiskarter.

Abborre: 31100

Braxen: 504

Gädda: 7100

Gös: 4707

Lake: 813

Nors: 320

Ogräsfisk (mört m.m.): 114000

Siklöja: 358

Ål: 6663

(Källa 1)

Källor

Fornsök: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Alltfiske: http://alltfiske.se/fiskeplatser/599/roxen/

Natur och kulturmiljöer i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1983.

Naturvärdesinventering av 257 vattendrag i Östergötland, Jonas Edlund, 2011

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Naturvårdsprogram - Bakgrund - Norrköpings kommun 2002-2006

Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922.

Östgötaboken - Utflykter i natur och kultur., 1996

Östergötland från forntid till nutid, redaktör Eric Theander, 1957.

Östergötland. Utgiven av Östgöta nation genom en kommitté under redaktion av Thord Lindell. J.A. Lindblads förlag. 1937.

Källa 1: Med bönder och fiskare i Östergötland, Östergötlands Läns Hushållningssällskap 1914-1963, 1964


SIDAN UPPDATERAD: 20230219