Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 648003-152457
  • Yta (km^2): 0,0536
  • Strandlinje (km): 0,854
  • Höjd (m): 63
  • Maxdjup (m): 4,8

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Klarsjön för Google Earth
Waypoints för Klarsjön för Google Earth

Allmänt

HISTORIA De äldsta av Lantmäteriets digitala kartor över området vid Klarsjön är en arealavmätning och en skattläggningsberedning från 1783. Men detta avser Klarsjökärret. På den häradsekonomiska kartan från 1868-1877 ser man inga fastigheter utmärkta vid sjön. Det närmaste är två torp med täppor. Närmast är Klarsjömossen 400 m V om sjön och Nässlebo 900 m V om sjön. Nässlebo har två platser utmärkta intill varandra. De största fastigheterna finns vid Björksätter 1 km SÖ om sjön och Stora Johannesberg 800 m NÖ om sjön. Dagens Stockhagen är inte bebyggt på 1800-talet men avmätt med röd gränsmarkering på den häradsekonomiska kartan. En av dagens fastighetsbeteckningar vid Björksätter nämner Söderköping Stocken. Men i ärlighetens namn tror jag att dess ursprungliga namn var Slacken. Åtminstone ser det ut så på den häradsekonomiska kartan. En odlingsmark sträcker sig hela vägen i nordvästlig riktning ända från Björksätter upp till Klarsjön och slutar i det som kallas Klarsjökärret. Det finns idag 2022 fastigheter vid de ovan nämnda platserna vid Björksätter, Nässlebo och Klarsjömossen. Intill Klarsjön vid Klarsjökärrets nordligaste spets finns en plats kallad Hertsberg men lite oklart om det fanns någon fastighet där på 1800-talet. På dagens fastighetskarta anges Nässlebos båda platser som Lilla och Stora Odlingsnäs men i fastighetsbeteckningarna används namnet Nässlebomossen.

Folkräkningar:

(Källa 3)

Dalen: Fyra folkräkningar 1880, 1890, 1900 och 1910. Sammanlagt 14 personer. Äldst var Petersson, Anders Peter (f. 1830). Anders Peter var torpare och 5 personer fanns i hushållet 1880.

Klarsjömossen: Tre folkräkningar 1880, 1890 och 1910. Sammanlagt 13 personer. Äldst var Rehn, Carl Anders (f. 1825). Carl Anders var jordägare och 6 personer fanns i hushållet 1880.

Johannisberg eller Stocken: Fyra folkräkningar 1880, 1890, 1910 och 1930. Sammanlagt 35 personer. Äldst var Fast, Katarina (f. 1810) vid folkräkningen 1880. Hon var ensamstående änka. Jordägare 1880 var Andersson, Anders Johan (f. 1835). I Anders Johans hushåll fanns åtta personer.

Uppgift från Nässlebo saknas.

Skogsbrink: Här har inga folkräkningar gjorts men det finns tre bouppteckningar. Den äldsta från 1836 efter Bogstedt, Jöns som var livgrenadjär så detta bör ha varit ett soldattorp. Närmast anhörig var hans hustru Pehrsdotter, Anna. Med undantag för husgeråd och kläder så fanns det i dödsboet en hel del snickarredskap. Troligtvis efter hennes bortgångne man. Anna fick nog inte mycket annat efter sin make. I boet fanns vid hans bortgång en ko och en hel del skulder.

Stockhagen: En folkräkning 1930. Sammanlagt 5 personer. Äldst var Hellström, Sigurd Theodor (f. 1865). Sigurd Theodor var arrendator 5 personer fanns i hushållet 1930.

Fornlämningar: (Källa 1) Vid sjön finns inga fornlämningar. Det närmaste i närområdet är:

L2012:4842 Lägenhetsbebyggelse: Torp. Bebyggelselämning, bestående av 1 bostadshus med eldstadsrest. I området finns enstaka röjningsrösen. Plats: 150 m NV om Stockhagen. Detta kan ha varit soldattorpet Skogsbrink som syns på den häradsekonomiska kartan.

L2012:3790 Lägenhetsbebyggelse: Torp. Bebyggelseämning, bestående av minst 1 bostadshus med eldstadsrest. Plats: 300 m S om Stora Johannesberg. Detta kan ha varit torpet Slacken Bs (eller Stocken) som syns på den häradsekonomiska kartan. (Bs = troligtvis backstuga).

L2012:4261 Lägenhetsbebyggelse: Torp. Bebyggelselämningar inom ett 90x30 m (VNV-ÖSÖ) st område. I den kraftiga markvegetationen är synligt i V rest av bostadshus med eldstadsrest och i Ö rest av ekonomihus. Plats: 870 m S om sjön på norra sidan av Dannebergs östra gärde. Detta kan ha varit Dalen som syns på den häradsekonomiska kartan.

(Se waypoints för Klarsjön för dessa fornlämningar).

GEOLOGI Berggrunden i öster och väster om Klarsjön består av Dacit-ryolit. I NV och SÖ Tonalit-granodiorit. Uppgifter över mineraler saknas i området. (Källa 2)

NATURVÅRD Flera rapporter om magsjuka kom in 2018. Sjön stängdes därför för bad. Det har sen dess gjorts provtagningar i sjön men mätvärdena av E. Coli-bakterier rapporteras som långt under gränsvärdena. (Källa 5)

ÖVRIGT Klarsjön är en känd badsjö i Söderköpings kommun. Här finns en stor badbrygga, toaletter, omklädningsrum och parkering intill. En ny toalettbyggnad ska tillkomma v. 22 i år 2022.

Klarsjökärret intill Klarsjön är idag 2022 ett sommarstugeområde med 29 tomter.

Är du road av Geocaching så finns det förstås en vid Klarsjön.

Sjöfauna

FISK Abborre (Källa 4)

Landflora

ALLMÄNT Observationer på Artportalen vid Klarsjöns östra sida: bunkestarr, frossört, grusstarr, grå ögontröst, harstarr, hirsstarr, hårslinga, knägräs, kråkklöver, kärrsilja, lekstarr, rödven, smalskallra, stjärnstarr, strandklo, strandlysing, sötvedel, vanlig hundstarr, vanlig nysört, vanlig ryltåg, vanlig ängskovall, vanligt gullris, vass, åkergroblad, äkta ängsskallra, ängsvädd. (Källa 4)

Landfauna

FÅGEL Observationer på Artportalen vid Klarsjökärret: bofink, domherre, gärdsmyg, knipa, koltrast, kungsfågel, lövsångare, mindre hackspett, mindre korsnäbb, nötskrika, rödhake, rödstjärt, spillkråka, större hackspett, större korsnäbb, svarthätta, svartvit flugsnappare, sångsvan, sädesärla, sävsparv, talltita. (Källa 4)

Bilder

För några år sen målade Söderköpingskonstnären Nina Mårdfeldt denna ko efter ett möte en vinterdag för några år sedan vid Klarsjön. Hittade Ninas målning 'Kossa vid Klarsjön' på nätet och föll direkt för den. Mycket tack vare en bouppteckning från 1836 efter livgrenadjären Jöns Bogstedt vid torpet Skogsbrink. Pga av en felläsning av bouppteckningen trodde jag att det var en bouppteckning efter hans maka Anna Pehrsdotter men det var efter Jöns. Men i boet efter Jöns död fanns en ko i alla fall. Och den kon fick säkert Anna ta hand om. 1838 fanns Anna inte längre kvar vid Skogsbrink. Vad som hände henne och kon är dock ett mysterium. Ni hittar mer konst av Nina Mårdfeldt på www.soderkopingsmalarna.se.

För några år sen målade Söderköpingskonstnären Nina Mårdfeldt denna ko efter ett möte en vinterdag för några år sedan vid Klarsjön. Hittade Ninas målning 'Kossa vid Klarsjön' på nätet och föll direkt för den. Mycket tack vare en bouppteckning från 1836 efter livgrenadjären Jöns Bogstedt vid torpet Skogsbrink. Pga av en felläsning av bouppteckningen trodde jag att det var en bouppteckning efter hans maka Anna Pehrsdotter men det var efter Jöns. Men i boet efter Jöns död fanns en ko i alla fall. Och den kon fick säkert Anna ta hand om. 1838 fanns Anna inte längre kvar vid Skogsbrink. Vad som hände henne och kon är dock ett mysterium. Ni hittar mer konst av Nina Mårdfeldt på www.soderkopingsmalarna.se.


Klarsjöns badplats på östra sidan.

Klarsjöns badplats på östra sidan.


Mycket fin och stor badbrygga.

Mycket fin och stor badbrygga.


Och som namnet antyder en sjö med klart och fint vatten.

Och som namnet antyder en sjö med klart och fint vatten.


På alla sätt och vis en mycket tillgänglig sjö med stig runt hela sjön.

På alla sätt och vis en mycket tillgänglig sjö med stig runt hela sjön.


Foto från Klarsjön

Foto från Klarsjön


Förutom själva badplatsen finns det ett par fina hällar på södra och västra sidan.

Förutom själva badplatsen finns det ett par fina hällar på södra och västra sidan.


En spång över Sänkbäcken på norra sidan.

En spång över Sänkbäcken på norra sidan.


En brygga som hör till stugorna på norra sidan av Klarsjön.

En brygga som hör till stugorna på norra sidan av Klarsjön.


En bit öster om Klarsjön finns ett hygge och där står en ensam gammal fallfärdig sommarstuga som nog inte har lång tid kvar på platsen.

En bit öster om Klarsjön finns ett hygge och där står en ensam gammal fallfärdig sommarstuga som nog inte har lång tid kvar på platsen.


Filmer


Inspelat 27 maj 2022 vid Klarsjön och i dess närområde.


Källor

Källa 1: Riksantikvarieämbetets Fornsök.

Källa 2: SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)

Källa 3: Riksarkivet

Källa 4: Artportalen.

Källa 5: Söderköpings kommuns Facebooksida.


SIDAN UPPDATERAD: 20230501