Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Valdemarsvik
  • Sjöid: 647059-153348
  • Yta (km^2): 3,31
  • Strandlinje (km): 25,4
  • Höjd (m): 50
  • Maxdjup (m): 27

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Ken för Google Earth
Waypoints för Ken för Google Earth

Allmänt

OM SJÖNAMNET På äldre kartor fram till 1947 heter sjön Tjen. Även idag används Tjen som namn på sjön. T. ex. på iFiske. Men det officiella namnet idag är Ken, men uttalet är ändå 'Tjen'.

Vissa menar att namnet kan vara besläktat med ordet 'kedja' pga av att sjön avgränsas av två sund och med lite fantasi ser ut som en dito. (Källa 1)

HISTORIA Den äldsta kartan över Ken är en rågångsåtgärd från 1726 över Sverkersholm nr 1. M.a.o. en gränsdagningskarta över markegendomar. Den häradsekonomiska kartan är indelad i tre delar för att täcka hela Ken, Östra Ryd 46-1 (nordvästra delen), Skålboö 46-2 (centrala delen av Ken), Ringarum 46-7. (Källa 7) På dessa kartor räknar jag till ett 10-tal jordtorp och 5 backstugor. De flesta av dessa låg samlade runt sydöstra delen av Ken. De större fastigheterna var Sverkersholm, Fråstebo (dagens Frostebo), Algustbo (dagens Algutsbo) och Fillingerum. Fyllingarum var tidigare en sätesgård med anor tillbaks till 1400-talet. Den äldst belagda ägaren var Birger Gustavsson av Sparresläkten. Sedan dess har Fyllingarum ägts av Bååtska släkten, friherren Jacob Burensköld och 1724 skänktes Fyllingarum till kommunen. (Källa 8) Idag tycks det vara i privat ägo.

I norra delen av sjön finns godset Sverkersholm som förr låg på en holme som avgränsades med en vallgrav. (Källa 1)

Fornlämningar: I waypointfilen så finns ett par intressepunkter inlagda. Platserna där några gårdar och torp ska ha funnits, ett gravfält och 'Grevens träd'. Om Grevens träd fortfarande finns kvar återstår att se efter ett besök på platsen. RAÄ:s beskrivning av platsen: 'Enligt tradition skall greven på Fyllingarum ha blivit underhållen av spelmän och liknande som satt i ekens krona, på den platå som bildas där stammarna delar sig. Detta hände på helgdagarna när herrskapet från Fyllingarum var ute och finåkte. Uppgiftslämnare Kent Lindkvist Ringarum. (Källa 4) En waypoint finns även på udden väster om Kvarnviken, här låg tidigare just torpet Udden. Där ska finnas rester efter fyra husgrunder och en ladugårdslänga.

Forntid: Flera fynd av stenyxor har gjorts i närheten av Fyllingarum och ett fynd vid Sverkersholm. (Källa 4)

1300-tal: Sverkersholm hette tidigare Sverkelsboda. Skrivs 'swerkisbodhum' år 1370. (Källa 6)

1400-tal: Vid Fyllingarum fanns en vattenkvarn. Den sista kvarnen las ner på 1950-talet. (Källa 1) Ett minne från kvarntiden är platsnamnen Kvarngården och Kvarnviken.

1500-tal: Sverkersholm bestod 1562 av två frälsehemman lydande under Fyllingarum. Blev en gård 1575 och på 1650-talet omvandlat till eget säteri. (Källa 6)

Det gamla slottet låg på udden norr om dagens Sverkersholm. På den tiden en holme. Det ska ha beskjutits av polacker från motsatta sidan av sjön från något som kallades 'Polackerberget' på 1590-talet. (Källa 5 och 6)

Folkräkningar: Ett mycket stort antal människor bodde runt Ken mellan 1880-1930 då folkräkningarna gjordes. Flest i dom större gårdarna vid Fyllingarum, Sverkersholm och Algutsbo. 749 personer räknades på dessa gårdar mellan dessa år, flest vid Fyllingarum där hela 419 personer folkräknades mellan 1900-1930. Här bodde bland annat drängar och pigor, inhyseshjon, skogvaktare, mjölnare, torpare och stattorpare och rättare. Barnkullarna var ofta rätt stora som t ex. hos brukaren Eriksson, Anders, f. 1824 vid Algutsbo som bodde där med sin hustru och åtta barn. Flest människor bodde runt Ken år 1900. Om man räknar in alla de torp, jordtorp och backstugor som också fanns så bör det ha bott runt ett 1000-tal människor där under den tiden. (Källa 10)

GEOLOGI Runt Ken finns flera angränsande bergartsområden. I norr syenitoid-granit med kvarts-fältspat-glimmersammansättning, västra delen runt Frostebo granodiorit-granit med kvarts-fältspat-glimmersammansättning, söder om Ägerstorp tonalit-granodiorit med kvarts-fältspat-glimmersammansättning och ett smalt stråk av basalt-andesit som sträcker sig från Sjöänden och i sydöstlig riktning till Bråta. Dom basmineraler som finns i området är Zn, Pb, Fe, Co, Ni. (Källa 9)

NATURVÅRD

Naturreservat: I Harsbo-Sverkersholm naturreservat finns många gammelekar, mellan 500 och 1000 år gamla. Reservatet består av flera skyddade områden. På södra sidan vid Sverkersholm och dess gamla tomt på udden, Eklund och Pappsundet och på norra sidan vid Harsbo och Lilla Harsbo. Se citatet nedan från Länsstyrelsen beskrivning av naturreservatet.

SÄGNER Se citatet nedan från Turistguide Valdemarsvik.

ÖVRIGT Det kommunala Tjenbadet finns vid sjöns södra del. Anlagt på 1950-talet. Sjön sänktes med 1 meter på 1970-talet. (Källa 1) Sjön är fördelad på flera lagfarter vilka tycks vara privata. Sverkersholms gård erbjuder lite av varje som stuguthyrning, loppis och gårdsbutik. Varför inte ta vägarna förbi i september/oktober och köpa lite Ken-kräftor?

Citat

En sägen från Ken:

Sjön Ken (Tjen) är med dess säregna namn och branta och otillgängliga stränder förknippad med många sägner och övernaturliga ting. Vid dess norra ände ligger gården Risebo. Där bodde en gång i tiden en bonde som skall ha hetat Magnus. Det skall ha varit en ryslig karl. Hans son brukade berätta hur fadern för att tukta honom bl a brukade hålla honom under vattnet långa stunder. En julnatt skulle Magnus som sed var rida till Ringarums kyrka. På ridvägen vid Myrtorpet kom han fram till ett tvärbrant berg, som han tyckte öppnade sig och någon kom ut med en butelj och glas och bjöd honom dricka. Det blev en gata rakt in i berget. Han red in där och smakade på bergfolkets dryckjom.

(Källa 2)

Länsstyrelsens beskrivning av Harsbo-Sverkersholm naturreservat:

På Sverkersholms gamla tomt stod en gång 'slottet' med omgivande vallgravar tills det förstördes av polackerna på 1590-talet. Slottet beskogas idag av en unik ädellövskog av ek, lind, ask och lönn.

Vid gården Harsbo står 'Harsbo ekar', som är åtta vidgreniga jätteekar. Ytterligare några vidgreniga ekar står vid torpet Eklund (Sverkersholm) och tillsammans utgör de områdets grövsta och mest värdefulla ekar. Harsbro ekar blev klassade som naturminnen 1937 Då fästes vackra beslag av gjutjärn med tre kronor på träden.

Områdena med de grova ekarna på Harsbo-Sverkersholm tillhör en av landets mest artrika och skyddsvärda miljöer. I reservatets ekar lever den hotade läderbaggen tillsammans med tjugotvå andra rödlistade och sällsynta skalbaggar. Ekspik är en av sju hotade och sällsynta lavar som hittats på de gamla ekarna.

Det är mycket ovanligt att just gamla ekar 'överlevde' på mindre gårdar, efter det att Gustaf Wasa på 1500-talet, förklarat att träden var statens egendom och skulle användas som framtida skeppsbyggnadsmaterial. Ekar fick en fristat främst på de större godsen och på kyrkans marker.

Väster om Sverkersholm sträcker sig en vacker hagmark med glest stående ekar och enar. I många andra av reservatets betesmarker är restaurering genomförd och betesdrift med får finns. På en udde ut i sjön Tjen ligger Sverkersbo gamla tomt i en parklik miljö med ädellövträd.

(Källa 5)

Sjöfauna

FISK gös, gädda, abborre, mört.

Landflora

ALLMÄNT Artrikedomen runt Ken är mycket stor. Återger därför endast de rödlistade arterna nedan. Samtliga observationer är hämtade från Artportalen. (Källa 3) Av stort riks- och läns-intresse är framförallt asken som trivts bra runt Ken. Östergötlands landskapsträd. 2002 rapporterades det in en mängd fynd av ask längs med väg 778 utanför Fillingerum. Hur det ser ut med det idag år 2024 kan vara spännande att se. Asken som på senare år drabbats hårt av askskottsjuka. Ett träd som varit värd för en stor mängd insektsarter. Forskare vid SLU har kopplat hela 483 arter till askträden. Deras slutsats är att det kan ge oförutsägbara effekter på artrikedomen om asken utrotas. (Källa 11)

Men som sagt alla arter listade nedan är rödlistade och i olika grad också hotade.

ELDTICKESLÄKTET Tallticka. 2013, 2014, 2017, 2024. Plats: Eklund, Harsbo, Polackareberget, Sverkersholm, Åbo.

FLOCKBLOMMIGA VÄXTER Krusfrön. 2014. Plats: Lilla Harsbo.

JOHANNESÖRTSVÄXTER Bergjohannesört. 2014.

ALMVÄXTER Vanlig skogsalm. 2014. Plats: Fillingerum.

AMARANTVÄXTER Lungrot. 2014. Plats: Fillingerums herrgård.

HYMENOCHAETACEAE Ekticka. 2014, 2024. Plats: Eklund, Sverkersholm.

LAVAR

Dvärgbägarlav: 2020, 2021. Plats: Harsbo, Harsboholmen.

Gul dropplav. 2005, 2024. Plats: Harsbo.

Lunglav. 2024. Plats: Harsbo.

Vedskivlav. 2020, 2021, 2024. Plats: Eklund, Harsbo, Harsboholmen.

KORGBLOMMIGA VÄXTER Svinrot. 2014, 2020. Plats: Sjöbacka, Väldenäs.

SVAMPAR

Kandelabersvamp. 2024. Plats: Eklund.

Oxtungssvamp. 2024. Plats: Harsbo.

Rutskinn. 2024. Plats: Sverkersholm.

Syrenväxter: Ask. 2002, 2014, 2016, 2017, 2020, 2024. Plats: Fillingerum (många fynd 2002), Harsbo, Harsbo strand, Kvarngården, Norra sidan av Jämsvik, Sverkersholm, Söder om Algutsbo, Åbo.

ÄRTVÄXTER

Gullklöver. 2014. Plats: Harsbo, Kvarngården.

Vippärt. 2014. Plats: Väldenäs, Kvarngården.

Landfauna

ALLMÄNT Artrikedomen runt Ken är mycket stor. Återger därför endast de rödlistade arterna nedan. Samtliga observationer är hämtade från Artportalen. (Källa 3)

BLADHORNINGAR Läderbagge. 2016. Plats: Sverkersholm.

FJÄRILAR Silversmygare, sexfläckig bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare. 2004. Plats: Åbo.

FÅGEL

Brun glada, fjällvråk. 2020. Plats: Fillingerums herrgård.

Drillsnäppa, fiskmås, duvhök, havsörn, spillkråka, hussvala, grönsångare, svartvit flugsnappare. 2005. Plats: Ken.

Järpe. 2013. Plats: Sverkersholm.

Lappuggla. 2013. Plats: Sverkersholm.

FLADDERMÖSS

Brunlångöra. 2014. Plats: Fillingerums herrgård.

Nordfladdermus. 2014, 2019. Plats: Fillingerum, Fillingerums herrgård, Kvarngården.

LÅNGHORNINGAR Sexfläckig blombock. 2019. Plats: Korsäng.

GARYPIDAE Gammelekklokrypare. 2016. Plats: Eklund.

Fiskeinfo

Fiskekort kan köpas här: https://www.ifiske.se/fiske-tjen.htm. Priset i år 2022 är 200/år, 100/vecka och 50/dygn. Sjön är mest känd för det fina gösfisket men det finns även gädda, abborre och mört i sjön.

Bilder

Kenbadet 1970. Fotograf AB. Flygtrafik. (Creative Commons-licens CC BY-NC 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv). Bilden har förminskats i storlek hos sjodetektiven.se.

Kenbadet 1970. Fotograf AB. Flygtrafik. (Creative Commons-licens CC BY-NC 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv). Bilden har förminskats i storlek hos sjodetektiven.se.


Källor

Källa 1: Tryserums hembygdsförening. https://www.hembygd.se/tryserum/plats/189775/text/27379.

Källa 2: Turistguide Valdemarsvik: http://www.eurotourism.com/SE/guides/valdemarsvik/valdemarsvik.pdf.

Källa 3: https://www.artportalen.se

Källa 4: Riksantikvarieämbetets Fornsök

Källa 5: Länsstyrelsen. https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/naturreservat/harsbo-sverkersholm-naturreservat.html

Källa 6: Tryserums hembygdsförening. https://www.hembygd.se/tryserum/plats/181687/text/24581

Källa 7: Häradsekonomiska kartan 1868-77.

Källa 8: http://ortshistoria.se/kommunerna_1955/ringarums_landskommun

Källa 9: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Källa 10: https://sok.riksarkivet.se/?Sok=true

Källa 11: https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/4/hotet-mot-asken-toppen-pa-ett-isberg/


SIDAN UPPDATERAD: 20240504