Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 649686-151617
  • Yta (km^2): 73,2
  • Strandlinje (km): 67,9
  • Höjd (m): 21
  • Maxdjup (m): 22,8
  • Volym (m^3): 730234000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Glan för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD I Glan innehåller ytsedimenten 1996 höga halter av kadmium, koppar, kvicksilver och zink.

GEOLOGI Vid Glans västra strand finns en av dom största förekomsterna av urkalksten i Norrköpings kommun. Den kalkhaltiga marken främjar många träd och växter i just det området. Den västra delen bildas också av den så kallade Vångaförkastningen. Storleken på Glan har just att göra med denna förkastningsände. Strax söder om Lendergsvik ligger Glans kalkbrott. Här finns lodräta vita kalkbrottsväggar. Norr om kalkbrottet finns ett antal vattenfyllda gruvhål.

SÄGNER Glans östra utlopp Eksund antas ha hetat Orvasund enligt H. Nordén. (Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922. S. 19) Namnet Svärtinge antas härstamma från en Svarte som ska ha bott på Svärtinge herrgård. Svartes ättlingar kallades därför svärtingar. Vid sidan om Svarte ska det ha funnits ett antal andra 'fylkeskonungar' på gårdarna runt Glan. M.a.o. småkungar av regionala områden. Småkungar som inte alltid var överrens. Enligt en sägen ska storbonden på dagens Ängenäs ha släppt iväg en brinnande flotte och bränt ner Svärtinge. Mycket pekar på att Ängenäs senare blev förstört. 1924 gjorde Arthur Nordén egna utgrävningar vid Ängenäs och lär ha funnit äldre husgrunder.

Citat

'Tid det tarvat från Tranör att räkna drakstammade skeppen med sjöfolk och härfolk, som styrde inåt Orvasund'. (Ur Völsungasagan i den poetiska eddan citerad i Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922. S. 19.)

'Omkring Glan har bott storgubbar i forntiden' (Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922. S. 100)

Sjöfauna

Karpfisken asp (Aspius aspius) är vanlig i Glan. En av få lokaler av asp i kommunen.

Landflora

ALLMÄNT På västra sidan av Glan finns det urkalksten som är gynnsam för en unik flora som trivs just vid kalkhaltig berggrund, s.k. 'indikator'-arter, som indikerar att det finns kalk i området. Exempel på dessa är t. ex. murruta, grusslok, grusbräcka och kalkkrusmossa. (Natur och kulturmiljöer i Östergötland)

TRÄD lind, alm, hassel.

BLOMMOR Try, trolldruva, tibast, blåsippa, purpurknipprot, sårläka, långbladig spåtistel, lundgröe, kungsmynta, bergjohannesört, akleja och blodnäva. Vid Lenbergsvik vid Glans kalkbrott finns mer ovanliga och kalkberoende växter som slåtterblomma, kungsmynta, vildlin, harmynta och läsbräken.

MOSSOR På Glans kalkbrotts tvära, vita väggar växer kalkkrusmossa.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du strax väster om Norrköping.

Här kan du fiska: Gös, gädda, abborre, lake och vitfisk Max 3 gäddor (45 cm) eller 3 gösar (45 cm)/dag.

Fiskekort och info: Turistbyrån, Dalsgatan 9, 011-15 50 00 Skeppsfourneringen, Skepparegatan 2, 011-21 14 20 Shell Skärblacka, Bergslagsvägen 20, 011-575 00 Svärtingekiosken, Finspångsvägen 521, 011-33 12 26 Ulf Ulander 011–33 71 13 Johan Axelsson 0122-311 82 Hugo Andersson 0122-20113

Båtramp finns vid. Skärblacka, Ljusfors vid Orga Kvarn. Avgift.

HISTORIA Yrkes- och binäringsfisket var stort i Glan förr i tiden. 1914 fanns det 21 yrkes- och 19 binäringsfiskare. Det minskade dock drsatiskt och 1963 fanns bara 6 yrkes- och 12 binäringsfiskare kvar. Gösfisket var dominerande. Men ävenm ål kom att bli mer och mer vanligt tack vare kraftiga ålyngelinsättningar. Men fisket påverkades mycket av föroreningar så tidigt som 1917 pga av utsläpp från intilliggande fabriker.

Här nedan följer en lista från 1963 över hur många kilo som rapporterades in från Glan av olika fiskarter.

Abborre: 10925

Braxen: 238

Gädda: 9371

Gös: 26500

Lake: 1163

Ogräsfisk (mört m.m.): 51890

Siklöja: 75

Ål: 2400

(Källa 1)

Bilder

Foto taget från Ryssnäs.

Foto taget från Ryssnäs.


 Djupkarta 1 från SMHI. För Glan. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Glan. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 2 från SMHI. För Glan. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Glan. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 3 från SMHI. För Glan. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 3 från SMHI. För Glan. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 4 från SMHI. För Glan. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 4 från SMHI. För Glan. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1178/glan/

Natur och kulturmiljöer i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1983.

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Naturvårdsprogram - Bakgrund - Norrköpings kommun 2002-2006

Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922.

Vägvisare till naturen i Norrköping, Jan Måreby, 1993.

Källa 1: Med bönder och fiskare i Östergötland, Östergötlands Läns Hushållningssällskap 1914-1963, 1964


SIDAN UPPDATERAD: 20230219