Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 646744-156214
  • Yta (km^2): 0,167
  • Strandlinje (km): 2,03
  • Höjd (m): 8,1

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Frisksjön för Google Earth

Allmänt

ÖVRIGT 2012 gjordes en detaljplan för del av Gäddvik 1:10 med behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning för del av Gäddvik 1:10, Gäddvik östra, norra Finnö. Avsikten var att koppla allt avlopp till det kommunala nätet och att sen använda Frisksjön som vattentäkt för området (ca 24 hushåll sommartid). I en regional vattenförsörjningsplan för Östergötlands län från 2013 nämns att Söderköpings kommun har ett exploateringsavtal för Frisksjön för vattenförsörjningen i området. Det innebär att man har rätt att ta ut 100 m3/dygn vatten, vilket motsvarar 25% av tillrinningen. Ett projekt pågick 2013 för att förse inte bara planomårdet utan även omgivande omrården med färskvatten från Frisksjön. Ett tillfälligt vattenverk fanns uppfört 2013 vid sjön. 2014 ges tillstånd enligt miljöbalken att för vattenförsörjning bortleda 4 500 kubikmeter vatten per månad, dock högst 36 500 kubikmeter vatten per år från Frisksjön.

Nu 2017 som är det andra året i rad med mycket lite nederbörd så undrar jag hur detta påverkat sjöns vattenstånd och tillströmning. Och om det i sin tur kan få konsekvenser för uttaget av färskvatten ur Frisksjön.

Cirka 500 m väster om Frisksjön finns naturreservatet Uvmarö skärgårdsskog som funnits sen 2013. Det är ett 55 hektar stort område med hällmarksbarrskog och sumpskog med vissa inslag av lövträd. Skogen har varit orörd under mycket lång tid.

Källor

Regional vattenförsörjningsplan för Östergötlands län. Utgiven av Länsstyrelsen Östergötland. 2013.


SIDAN UPPDATERAD: 20170802