Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650681-151443

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Trangölen för Google Earth
Waypoints för Trangölen för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD 200 meter söder om Trangölen ligger det 23 ha stora naturreservatet Trangölens barrskog. Området blev naturreservat den 30 september 2016. I och med att Sveaskog gjorde ett markbyte med Holmen uppmärksammades områdets naturvärden. Naturvårdsverket förvärvade då området. Området karaktäriseras av hällmarkskogar och blåbärstallskog. I områdets utkanter finns myrmarker.

I vissa delar av naturreservatet har det tidigare brunnit. Något som ofta skapar unika miljöer för växter och djur som enbart förekommer där det varit skogsbränder. Enligt Länsstyrelsens beslut ska dessa områden även i fortsättningen bevaras genom naturvårdsbränning.

I områdets södra och sydöstra delar finns mycket gamla granar. En gran åldersbestämdes till att vara 130 år gammal. De äldre tallarna är mellan 70-80 år gamla.

OM SJÖNAMNET Namnet Trangölen är förmodligen mycket gammalt. Det finns t ex på den häradsekonomiska kartan 1868-1877.

Men tittar man lite närmare på prefixet 'Tran' så går det ända tillbaks till fornsvenska och fornisländska. Just fågelnamn var vanliga på älvar som t ex Hauka, Kråka, Tita, Ugla. (Studier öfver de svenska sjönamnen deras härledning ock historia). I östergötland finns tre sjöar som heter Tran och tre gölar som heter Trangölen.

Landflora

BÄR Blåbär.

Informationen nedan avser naturreservatet Trangölens barrskog.

LAVAR Tunn flarnav, Grynig blåslav.

MOSSOR Kantvitmossa, vedflikmossa, långfliksmossa, flagellkvastmossa, blåmossa..

ORKIDÉER Jungfru marie nycklar.

SVAMPAR Granticka, dropptaggsvamp.

Bilder

Panorama över Trangölen.

Panorama över Trangölen.


Foto från Trangölen

Foto från Trangölen


Foto från Trangölen

Foto från Trangölen


Bäckfåran som leder söderut mot vägen och vidare 6 km söderut ända ner till Glan.

Bäckfåran som leder söderut mot vägen och vidare 6 km söderut ända ner till Glan.


Källor

Skötselplan för Trangölens barrskog, Länsstyrelsen Östergötland, 2016.

Studier öfver de svenska sjönamnen deras härledning ock historia, Elof Hellquist Stockholm kungl. boktryckeriet, P.A. Norstedt och söner 1903-06.


SIDAN UPPDATERAD: 20170905