Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651305-152118
  • Yta (km^2): 2,49
  • Strandlinje (km): 26,8
  • Höjd (m): 68,3
  • Maxdjup (m): 20
  • Volym (m^3): 11326000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Svängbågen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Stor och relativt djup, oligotrof skogssjö med mycket höga naturvärden. Mycket viktig rekreationsmiljö. Siktdjup på 1,8 till 3,9 m.

GEOLOGI Berggrunden domineras av granitbergarter (främst yngre granit och gnejsgranit). Svängbågen ligger i en förkastningslinje som går i nord-sydlig riktning. Den passerar också Vekmangeln och Näknen.

NATURVÅRD Svängbågen har behandlats mot försurning.

Citat

'Den sjön, den lockar, (I Tintomaras spår, Hans Lidman, 1967).

Sjöflora

Bladvass, sjöfräken, flaskstarr, topplösa, näckrosor och gäddnate.

Sjöfauna

BOTTENFAUNA Glattmaskar (Oligochaeta), svidknott (Ceratopogonidae), fjädermyggor (Chironominae) och tofsmygglarver (Chaoborus).

FISK Abborre, gädda, ål, mört, gös, lake, braxen, sutare och öring. Öring och ål inplanterad.

Landflora

Då Hans Lidman besökte Tummetorp vid Svängbågen bodde rektor Alf Kallerkog där, i sitt fäderneshem. Enligt honom skulle det där ha funnits en mycket sällsynt orkidé, myggblomster.

TRÄD Ek.

Landfauna

FÅGEL storlom, kanadagås, gräsand, fiskgjuse, fiskmås, gråtrut, fisktärna och drillsnäppa.

Fiskeinfo

Denna sjö som ingår i Simonstorps FVF ligger norr om Norrköping. Här ingår även sjöarna, Fläten, Myckelmossasjön, Bolen, Aborregölen, Stora Kosjön, Lilla Kosjön, Ämten, Skärgölen

I sjöarna kan du fiska: Abborre, gädda, gös, lake och regnbåge.

Fiskekort och info: Åby Tobak, Nyköpingsvägen 21, 011-601 76 Roland Byfalk 011-882 64

Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1450/svangbagen/

I Tintomaras spår (Hans Lidman, 1967)

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Naturvårdsprogram - Bakgrund - Norrköpings kommun 2002-2006


SIDAN UPPDATERAD: 20140926