Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651267-151652
  • Yta (km^2): 0,26
  • Strandlinje (km): 3,17
  • Höjd (m): 81,9
  • Volym (m^3): 1174000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Sörsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Oligotrof skogssjö. Mycket viktig rekreationsmiljö. Omväxlande, lövrika kulturlandskap med hagmarker, små åkrar och lundartade skogsområden finns främst norr om sjön.

GEOLOGI Sjön ligger i en större sprickzon som löper från Svärtinge i söder till Magnehultesjön i norr. Granitbergarter (gnejsgranit i väster och graversforsgranit i öster) med ett mindre inslag av grönsten.

NATURVÅRD Sörsjön har behandlats mot försurning 1984, 1988 och 1994. Uppgift efter 1996 saknas.

Sjöflora

Bladvass, säv, flaskstarr, sjöfräken och gul näckros.

Sjöfauna

FISK Gädda, abborre, vitfisk och lake. Gös fanns tidigare men enligt uppgift 1996 så hade den varit borta sedan 1970-talet.

Landfauna

Fisket är fritt i sjöns södra ände. Åtminstone var det det 1996.

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Sörsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Sörsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190906