Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651914-151841
  • Yta (km^2): 0,226
  • Strandlinje (km): 2,18
  • Höjd (m): 73,4
  • Maxdjup (m): 4,6
  • Volym (m^3): 530000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Skrovsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Relativt grund, oligotrof skogssjö med höga naturvärden.

GEOLOGI Bergrunden utgörs av gnejsgraniter.

NATURVÅRD Skrovsjön har behandlats mot försurning 1984, 1986 och 1992. Uppgifter efter 1996 saknas.

Sjöflora

Säv, bladvass, notblomster och starr vanligast vid strandkanten. Vit näckros förekommer i vikarna.

Sjöfauna

Vid ett provfiske 90-07 så fångades enbart mört.

Landflora

TRÄD Vid strandlinjen är björk och tall vanligast.

Landfauna

FÅGEL Storlom, Lärkfalk.

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Skrovsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Skrovsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190906