Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651573-152481
  • Yta (km^2): 0,176
  • Strandlinje (km): 1,9
  • Höjd (m): 73,3

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Skärgölen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Klar, oligotrof skogssjö med mycket höga naturvärden. Sjön fungerar som referenssjö för regelbundna kontroller av långsiktiga förändringar i vattenmiljön.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av yngre granit och gnejsgranit.

NATURVÅRD Förhöjda halter av bly, kadmium och kvicksilver har uppmätts i Skärgölen.

Sjöflora

Flaskstarr, säv, bladvass, notblomster, braxengräs, hårslinga, sjöfräken, gäddnate, braxengräs och näckrosor.

Växtplankton: grön- (Chlorophyta), guldalger (Chryso- och Haptophyceae), rekylalger (Cryptophyceae), dinoflagellater (Dinophyceae) och kiselalger (Bacillariophyceae).

Sjöfauna

BOTTENFAUNA sötvattengråsuggor (Asellus aquaticus), fjädermyggor (Chironomidae), dagsländorna slamslända (Caenis horaria) och liten vasslända (Leptophlebia vespertina) och ärtmusslor (Pisidium), glattmaskar (Oligochaeta), svidknott (Ceratopogonidae), vattenkvalster (Hydracarina), dagsländan sjösandslända (Ephemera vulgata), ärtmusslor, taggmärla (Pallasea quadrispinosa), vitmärla (Monoporeia affinis), fjädermyggor, tofsmyggor (Chaoborus) och pungräka (Mysis relicta).

FISK Abborre, mört, gädda, gärs och sutare.

Landfauna

FÅGEL Gräsand, fisktärna, storlom, sångsvan.

Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20160917