Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651307-152063
  • Yta (km^2): 0,537
  • Strandlinje (km): 4,99
  • Höjd (m): 62,4
  • Maxdjup (m): 21,5
  • Volym (m^3): 4189000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Övre Vekmangeln för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Oligotrof, klar och relativt djup skogssjö med höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö. Sjön är en av få sjöar i kommunen som är opåverkad av kalkningar. Det är naturligt kalkfattig sjö och kalkning skulle förändra sjötypen. Sjön sägs ha en god buffertkapacitet, m.a.o. en god motståndskraft mot försurning.

GEOLOGI Berggrunden består av graversforsgranit, yngre granit, gnejsgranit och ett mindre grönstensområde väster om sjön. Vekmangeln ligger i en förkastningslinje som går i nord-sydlig riktning. Den passerar också Näknen och Svängbågen.

Sjöflora

Sjöfräken, flaskstarr och bladvass, vita och gula näckrosor.

Sjöfauna

I sjön finns glacialrelikter. M.a.o. arter som funnits i sjön sen tiden efter att inlandsisen smälte undan.

BOTTENFAUNA Glacialrelikterna pungräka (Mysis relicta), taggmärla (Pallasea quadrispinosa) och Limnocalanus macrurus.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du norr om Norrköping. Sjön ingår i Rodga Fiskevårdsförening, där ingår även: Nedre Vekmangeln, Norrsjön, Braxengölen, Skärgölen, Skomakaren, Skybyggegölen.

I sjöarna kan du fiska abborre, gädda och braxen.

Info: rodgafiskevardsforening@hotmail.se

Vill du fiska i någon av våra sjöar kostar det : 25 kr/dygn - 50 kr/vecka -300 kr/år

Betalning görs till: Swish 123 449 4704 eller PG 221977-2

Viktigt: Ange 'Fiskekort' som meddelande i betalningen. (ditt namn kommer automatiskt)

Vid kontroll måste kvittens på betalning visas. Då tar du en skärmbild på betalningen och sparar i din telefon, eller skriver ut kvittensen och har den med i pappersform då du fiskar.

Bilder

Djupkarta 1 från SMHI. För Övre Vekmangeln. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Övre Vekmangeln. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 2 från SMHI. För Övre Vekmangeln. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Övre Vekmangeln. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 3 från SMHI. För Övre Vekmangeln. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 3 från SMHI. För Övre Vekmangeln. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Naturvårdsprogram - Bakgrund - Norrköpings kommun 2002-2006


SIDAN UPPDATERAD: 20191106