Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650935-152305
  • Yta (km^2): 1,14
  • Strandlinje (km): 12
  • Höjd (m): 84,8
  • Maxdjup (m): 23
  • Volym (m^3): 4260000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Övre Glottern för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Stor och flikig, oligotrof skogssjö med mycket höga naturvärden. Mycket viktig rekreationsmiljö.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av graversforsgranit.

NATURVÅRD Övre Glottern har behandlats mot försurning 1988, 1992 och 1993. Uppgift efter 1996 saknas.

Sjöflora

Sjöfräken, flaskstarr, säv, tråd- och löktåg, igelknopp, notblomster, gul och vit näckros, gäddnate, vattenpilört och styvt braxengräs.

Sjöfauna

HISTORIA I sjön finns glacialrelikter. M.a.o. arter som funnits i sjön sen tiden efter att inlandsisen smälte undan.

BOTTENFAUNA fjädermygglarver (Chironomus), tofsmygglarver (Chaoborus), fjädermygglarver, sötvattengråsuggor (Asellus aquaticus), dagsländorna liten och stor vasslända (Leptophlebia vespertina och L. marginata), sävsländan Sialis lutaria, dagsländan brun forsslända (Heptagenia fuscogrisea), nattsländorna Glyphotaelius pellucidus, Polycentropus irroratus, Limnephilus flavicornis, Cyrnus flavidus, C. insolatus och Agrypnia obsoleta, dagsländorna sjösandslända (Ephemera vulgata) och slamslända (Caenis luctuosa).

FISK Abborre, mört, gärs, benlöja, sutare, siklöja, sarv och gädda.

Landflora

BLOMMOR Linnea.

KÄRLVÄXTER Lundbräken.

LAVAR Bägarlav.

LUMMERVÄXTER Plattlummer.

MOSSOR Kammossa.

ORKIDÉER Jungru Marie Nycklar, korallrot.

SVAMPAR Slemsvamp.

STENBRÄCKEVÄXTER Gullpudra.

TRÄD Vid Övre Glottern finns det största området orörd skog i hela Kolmården med ett stort inslag av asp och björk.

Landfauna

FÅGEL Storlom, storskrake, kanadagås, gräsand, fiskgjuse, fiskmås, gråtrut, fisktärna, drillsnäppa, sparvuggla, trana och lärkfalk.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du norr om Norrköping.

Här kan du fiska: Gädda, abborre, lake, vitfisk.

Fiskekort och info: Kiosken vid Sågarbacken, Åby. 011-60184. Jussi Kleist 011-699 01 Leif Dahlström, mobil 070-624 60 70

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Övre Glottern. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Övre Glottern. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1172/ovre-glottern/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Vägvisare till naturen i Norrköping, Jan Måreby, 1993.


SIDAN UPPDATERAD: 20190906