Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650646-152150
  • Yta (km^2): 2,16
  • Strandlinje (km): 17,1
  • Höjd (m): 79,8
  • Maxdjup (m): 28
  • Volym (m^3): 19975000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Nedre Glottern för Google Earth
Waypoints för Nedre Glottern för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Djup oligotrof skogssjö med mycket höga naturvärden. Mycket viktig tätortsnära rekreationsmiljö. Vattentäkt. 2,6 års vattenomsättningstid. Sjöns flikiga form och dess varierande bottentopografi antas vara orsaken till den stora artrikedomen på fisk.

GEOLOGI Berggrunden i tillrinningsområdet består av Graversforsgranit.

NATURVÅRD Nedre Glottern har behandlats mot försurning.

HISTORIA Två registrerade fornfynd finns vid sjön. En trindyxa ska ha hittats vid södra spetsen av Torshags skyttebana. (fornsök objektid 10045401130001). Den andra är en minnesinskrift med texten 'BLOTT KLIPPAN ORÖRD STÅR VID STORMENS VREDA ILAR MITT HIRRTA SKADAS ÄN FAST JAG I LUGNET HVILA'. (fornsök objektid 10045400530001) Bergväggen med ristningen ska vätta mot NO. Se waypoint-filen för koordinater.

Sjöflora

Vattenväxter: notblomster, styvt braxengräs, strandpryl, axslinga, vattenpilört, näckrosor, bladvass, säv, sjöfräken, flaskstarr, topplösa.

Växtplankton: Cryptomonas, Dinobryum divergens, Asterionella formosa, Okalgerna Spondylosium, Xanthidium antilopaeum.

Sjöfauna

I sjön finns glacialrelikter. M.a.o. arter som funnits i sjön sen tiden efter att inlandsisen smälte undan.

FISK Mycket artrik sjö. Här finns abborre, gädda, gärs, benlöja, mört, nors, lake, röding, sarv, siklöja och sutare. Ev. Också stensimpa.

DJURPLANKTON Rotatorier, hoppkräftor och hinnkräftor. Djupbottenfaunan består bl.a. av fjädermygglarver, klotmusslor, kräftdjur och glattmaskar. Det finns fyra glacialrelikter, vitmärla, taggmärla, pungräka och hoppkräfta. Vanliga arter i grundbottenfaunan är sötvattengråsuggor och liten och stor vasslända.

Landfauna

Storlom, kanadagås, fisktärna, drillsnäppa.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du norr om Norrköping.

Här kan du fiska: Gädda, abborre, lake, vitfisk, röding och siklöja

Fiskekort och info: Kiosken vid Sågarbacken, Åby. 011-60184. Jussi Kleist 011-699 01 Leif Dahlström, mobil 070-624 60 70

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Nedre Glottern. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Nedre Glottern. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


På den lilla holmen har något gjort det trevligt för sig med ett bord och några enkla stolar.

På den lilla holmen har något gjort det trevligt för sig med ett bord och några enkla stolar.


Åksugen båt?

Åksugen båt?


Nyrenoverad led med trappavsatser.

Nyrenoverad led med trappavsatser.


Melaflotten som jag trodde var en brygga tills den åkte sin väg.

Melaflotten som jag trodde var en brygga tills den åkte sin väg.


Mela gård.

Mela gård.


Utsiktsplatsen ovanför den branta klippan i övre delen av sjön.

Utsiktsplatsen ovanför den branta klippan i övre delen av sjön.


Grottan på Loddbynäset nedanför Sibyllestigen.

Grottan på Loddbynäset nedanför Sibyllestigen.


Dammen ovanför Torshag.

Dammen ovanför Torshag.


Foto från Nedre Glottern

Foto från Nedre Glottern


Foto från Nedre Glottern

Foto från Nedre Glottern


Foto från Nedre Glottern

Foto från Nedre Glottern


Avundsbo.

Avundsbo.


Mobila bastun söder om Mela.

Mobila bastun söder om Mela.


Bastukåtan söder om mela.

Bastukåtan söder om mela.


Foto från Nedre Glottern

Foto från Nedre Glottern


Äventyrsparken.

Äventyrsparken.


Foto från Nedre Glottern

Foto från Nedre Glottern


Törstig tall.

Törstig tall.


Det nya vindskyddet väster om Karlsdal.

Det nya vindskyddet väster om Karlsdal.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1171/nedre-glottern/

Fornsök (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html)

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190906