Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping och Nyköpings kommun
  • Sjöid: 650904-153801
  • Yta (km^2): 1,45
  • Strandlinje (km): 8,11
  • Höjd (m): 84
  • Maxdjup (m): 3,9
  • Volym (m^3): 3732000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Lövsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Stor och grund oligotrof skogssjö med mycket höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö. Bottentopografin är mycket flack och större delen är bara 2-3 m djup.

GEOLOGI Genom den nästan 3 km långa sjön löper tre större sprickzoner. Berggrunden domineras av relativt lättvittrad, glimmerrik sedimentgnejs. De södra delarna utgörs av granitbergarter (främst gnejsgranit).

NATURVÅRD Extremt höga halter av kvicksilver har tidigare uppmätts i Lövsjön. Den blev därför svartlistad 1972. Ingen fisk fick säljas som togs upp ur sjön. Sjön kalkades 1983 och 1987. Uppgift efter 1996 saknas.

ÖVRIGT När man ändå är här kan det vara värt att besöka Erikslunds naturreservat. Det fridlystes redan 1945 och är tillsammans med Marielund Norrköpings äldsta naturreservat. Här finns 200-400-årig barrskog men många av träden föll i stormen 1969, men ligger kvar. Det ligger 2 km väster om centrala Lövsjön.

Sjöflora

Bladvass, säv, sjöfräken, flaskstarr, näckrosor, hårslinga och notblomster. Smalkaveldun finns i sjöns norra delar.

Sjöfauna

FISK Abborre, mört, gädda, gärs och sarv.

Landfauna

FÅGEL Storlom, storskrake, gräsand, knipa, kanadagås, trana, fiskmås, fiskgjuse och drillsnäppa. Även havstrut har häckt på en av öarna.

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Lövsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Lövsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190903