Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 652048-152610
  • Yta (km^2): 4,49
  • Strandlinje (km): 29,7
  • Höjd (m): 61,5
  • Maxdjup (m): 16
  • Volym (m^3): 20919000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Fläten för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Stor, mesotrof skogssjö med mycket höga naturvärden. Mycket viktig rekreationsmiljö. Avrinningen från sjön går via Dammhulteån, Virlången, Virån, Bysjön och Ålbergaån ut i Kilaån. Siktdjup 2,2 till 4,5 m.

GEOLOGI Gnejsgraniter. Norr om sjön finns några områden med grönsten.

NATURVÅRD Höga halter kvicksilver har tidigare uppmätts i gäddor i Fläten.

Sjöflora

Bladvass, säv, sjöfräken, flaskstarr, notblomster, vattenpilört, topplösa och gräs- och ålnate.

Sjöfauna

FISK gädda, abborre, mört, braxen, gös, sutare, benlöja, gärs, lake och ål.

Landfauna

FÅGEL storlom, gräsand, kricka, knipa, storskrake, drillsnäppa, fiskmås, fisktärna och fiskgjuse.

Fiskeinfo

Denna sjö som ingår i Simonstorps FVF ligger norr om Norrköping. Här ingår även sjöarna, Svängbågen, Myckelmossasjön, Bolen, Aborregölen, Stora Kosjön, Lilla Kosjön, Ämten, Skärgölen

I sjöarna kan du fiska: Abborre, gädda, gös, lake och regnbåge.

Fiskekort och info: Åby Tobak, Nyköpingsvägen 21, 011-601 76 Roland Byfalk 011-882 64

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Fläten. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Fläten. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1451/flaten/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190902