Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651762-152048
  • Yta (km^2): 0,484
  • Strandlinje (km): 4,13
  • Höjd (m): 62,1
  • Maxdjup (m): 14
  • Volym (m^3): 3676000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Bolen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Mycket viktig tätortsnära rekreationsmiljö. Vattentäkt. Sjön är en av få sjöar i kommunen som är opåverkad av kalkningar. Den är naturligt kalkfattig sjö och kalkning skulle förändra sjötypen. Sjön sägs ha en god buffertkapacitet, m.a.o. en god motståndskraft mot försurning. Sjön har ett siktdjup på 3 m.

HISTORIA Namnet 'Bolen' är säkert ett mycket gammalt namn. Enligt Svenska Akademins Ordbok härleds ordet 'Bol' i dom flesta fall till fornsvenska ord för boning, boställe, gård, hemman.

GEOLOGI Sjön ligger i vinkeln mellan två större sprickzoner. Berggrunden består av granitbergarter (främst gnejsgranit, i sydväst yngre granit).

NATURVÅRD Halten av kvicksilver i gäddor konstaterades vara hög i slutet på 1980-talet.

ÖVRIGT År 2000 var 247 fastigheter anslutna till kommunalt vatten i Simonstorp. Det mesta från bergtäkter men Bolen fungerade som komplement.

Vid Valborg brukar man göra en brasa intill sjön där Rodgavägen börjar.

Bolen är ett barnvänligt insjöbad. Där finns både bryggor, omklädningsrum och torrdass.

NKK (Norrköpings Kappsimningsklubb) brukar anordna sommarsimskola vid Bolen i juli.

Sjöfauna

FISK Gädda, abborre, ål, mört, sarv, benlöja och lake. Gös har tidigare planterats in men ansågs vara obefintligt 1996.

BOTTENFAUNA Stor snytesnäcka, örondammssnäcka, manteldammssnäcka (rödlistad), hundigel, remskivsnäcka, allmän broskigel, allmän dammussla.

Landflora

TRÄD Björk och klibbal.

Landfauna

FÅGEL Storlom.

Bilder

Karta över 1774 års skattläggningsberedning. M.a.o. en egendom som på 1700-talet hade skattskyldighet gentemot kronan.

Karta över 1774 års skattläggningsberedning. M.a.o. en egendom som på 1700-talet hade skattskyldighet gentemot kronan.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1453/bolen/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190323